O mědi

Životní cyklus

Posuzování životního cyklu výrobků z mědi

Jak pro spotřebitele, tak pro průmysl získalo zlepšování environmentální výkonnosti výrobků a posílení udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci v posledních letech výrazně na významu.

Souběžně podporují iniciativy EU, jako Udržitelná spotřeba a Akční plán výroby, vyšší účinnost zdrojů a komercializaci ekologicky šetrných výrobků.

Měděný průmysl je v čele odvětví, které se zavázaly ke snížení environmentálního dopadu své činnosti. Dnes se jedna třetina spotřeby energie moderního evropského měděného průmyslu využívá k provozu zařízení na ochranu životního prostředí.

 Na základě požadavků koncových uživatelů, regulátorů a vlastních cílů udržitelného rozvoje provedl měděný průmysl podrobné hodnocení životního cyklu (LCA) výroby mědi a hlavních polotovarů měděných výrobků (trubky, dráty a plechy).

 Graf níže ukazuje výsledky LCA (potenciál globálního oteplování - gWp) podle zdrojů dopadů:

  •   Ty, přímo řiditelné na místě výroby v EU (modrá)
  •  Nepřímé, jako výsledek místního základního energetického mixu (žlutá)
  •  Ostatní nepřímé emise, vyskytující se ve vstupní části hodnotového řetězce (oranžová)